PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG MẦM NON KIM GIANG
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130295501THCS Cẩm Hưng http://thcscamhung.camgiang.edu.vn 90 6,507 6 0 6 8 50 2 2 1,061,684
230295502THCS Ngọc Liên http://thcsngoclien.camgiang.edu.vn 61 6,622 4 1 2 4 46 2 11 6,619,903
330295503THCS Lương Điền http://thcsluongdien.camgiang.edu.vn 29 2,481 11 7 10 14 4 1 12 1,449,493
430295504THCS Cẩm Giàng http://thcscamgiang.camgiang.edu.vn 41 5,420 6 4 4 4 4 4 2 1,155,080
530295505THCS Kim Giang http://thcskimgiang.camgiang.edu.vn 139 4,368 4 6 9 6 5 3 3 976,590
630295506THCS Thạch Lỗi http://thcsthachloi.camgiang.edu.vn 63 3,961 14 4 4 4 4 4 5 770,594
730295507THCS Cẩm Sơn http://thcscamson.camgiang.edu.vn 29 5,036 27 6 10 8 4 1 5 542,663
830295508THCS Cẩm Hoàng http://thcscamhoang.camgiang.edu.vn 208 8,632 34 79 325 4 4 4 2 1,889,088
930295509THCS Cẩm Định http://thcscamdinh.camgiang.edu.vn 173 7,094 6 4 4 4 4 3 3 760,708
1030295510THCS Cẩm Vũ http://thcscamvu.camgiang.edu.vn 104 5,025 5 4 5 4 4 5 1 1,027,496
1130295511THCS Cẩm Văn http://thcscamvan.camgiang.edu.vn 46 5,377 32 4 4 4 4 3 2 1,085,428
1230295512THCS Đức Chính http://thcsducchinh.camgiang.edu.vn 14 1,665 1 0 0 4 1 3 5 776,657
1330295513THCS Cao An http://thcscaoan.camgiang.edu.vn 60 8,131 84 38 119 6 7 2 1 1,355,565
1430295514THCS Lai Cách http://thcslaicach.camgiang.edu.vn 51 5,245 10 5 8 4 4 2 1 990,884
1530295515THCS Cẩm Đoài http://thcscamdoai.camgiang.edu.vn 148 5,792 8 4 6 4 4 3 1 903,102
1630295516THCS Cẩm Đông http://thcscamdong.camgiang.edu.vn 43 5,650 83 31 96 16 6 1 1 4,262,627
1730295517THCS Tân Trường http://thcstantruong.camgiang.edu.vn 419 7,036 67 8 61 86 17 7 10 4,739,463
1830295518THCS Cẩm Phúc http://thcscamphuc.camgiang.edu.vn 107 7,584 13 31 16 4 5 3 4 1,432,616
1930295519THCS Cẩm Điền http://thcscamdien.camgiang.edu.vn 110 6,543 16 4 5 4 4 1 1 755,516
2030295520THCS Nguyễn Huệ http://thcsnguyenhue.camgiang.edu.vn 360 5,338 198 2 35 23 7 12 128 5,587,820
2130295401TH Cẩm Hưng http://thcamhung.camgiang.edu.vn 46 4,433 0 0 17 0 3 3 1 3,669,772
2230295402TH Ngọc Liên http://thngoclien.camgiang.edu.vn 104 5,384 33 3 10 71 4 2 9 3,799,184
2330295403TH Lương Điền http://thluongdien.camgiang.edu.vn 73 9,009 34 10 50 15 8 3 6 3,762,433
2430295404TH Cẩm Giàng http://thcamgiang.camgiang.edu.vn 54 2,601 33 3 20 70 3 1 8 3,644,612
2530295405TH Kim Giang http://thkimgiang.camgiang.edu.vn 112 6,526 35 4 2 95 3 1 3 3,650,956
2630295406TH Thạch Lỗi http://ththachloi.camgiang.edu.vn 88 4,186 40 5 71 74 14 1 1 3,573,450
2730295407TH Cẩm Sơn http://thcamson.camgiang.edu.vn 46 5,216 33 0 19 70 4 1 1 3,558,990
2830295408TH Cẩm Hoàng http://thcamhoang.camgiang.edu.vn 160 9,295 18 0 4 6 3 2 1 3,623,952
2930295409TH Cẩm Định http://thcamdinh.camgiang.edu.vn 84 5,686 17 3 36 21 44 4 1 3,725,135
3030295410TH Cẩm Vũ http://thcamvu.camgiang.edu.vn 80 7,350 33 0 19 70 3 3 1 3,800,954
3130295411TH Cẩm Văn http://thcamvan.camgiang.edu.vn 47 6,909 0 9 25 72 36 1 1 3,675,071
3230295412TH Đức Chính http://thducchinh.camgiang.edu.vn 130 5,495 36 0 0 70 3 8 10 3,811,686
3330295413TH Cao An http://thcaoan.camgiang.edu.vn 86 8,611 34 14 40 70 4 2 3 3,832,841
3430295414TH Lai Cách 1 http://thlaicach1.camgiang.edu.vn 45 4,370 33 0 20 70 3 3 5 3,908,167
3530295415TH Lai Cách 2 http://thlaicach2.camgiang.edu.vn 95 2,556 33 1 20 70 3 1 1 3,635,435
3630295416TH Cẩm Đoài http://thcamdoai.camgiang.edu.vn 97 6,042 33 4 0 12 19 1 1 3,658,372
3730295417TH Cẩm Đông http://thcamdong.camgiang.edu.vn 90 4,510 103 5 75 2 3 3 12 3,814,844
3830295418TH Tân Trường http://thtantruong1.camgiang.edu.vn 259 5,014 33 4 33 1 3 2 9 3,872,645
3930295419TH Cẩm Phúc http://thcamphuc.camgiang.edu.vn 74 6,712 33 4 20 70 3 4 1 3,817,812
4030295420TH Cẩm Điền http://thcamdien.camgiang.edu.vn 102 6,231 4 1 1 0 10 3 5 3,702,998
4130295421TH Tân Trường 2 http://thtantruong2.camgiang.edu.vn 225 5,363 34 5 67 88 8 3 1 3,672,541
4230295301MN Cẩm Hưng http://mncamhung.camgiang.edu.vn 7 0 11 1 1 0 6 2 2 132,019
4330295302MN Ngọc Liên http://mnngoclien.camgiang.edu.vn 12 0 11 1 1 0 6 1 2 132,169
4430295303MN Lương Điền http://mnluongdien.camgiang.edu.vn 17 0 12 1 1 0 6 1 1 131,211
4530295304MN Cẩm Giàng http://mncamgiang.camgiang.edu.vn 15 0 12 0 233 0 6 3 1 120,150
4630295305MN Kim Giang http://mnkimgiang.camgiang.edu.vn 7 0 12 1 1 0 6 5 1 125,582
4730295306MN Thạch Lỗi http://mnthachloi.camgiang.edu.vn 29 0 12 1 1 0 6 1 1 137,178
4830295307MN Cẩm Sơn http://mncamson.camgiang.edu.vn 20 0 11 1 1 0 6 1 3 133,414
4930295308MN Cẩm Hoàng http://mncamhoang.camgiang.edu.vn 13 0 12 1 1 0 6 1 1 119,018
5030295309MN Cẩm Định http://mncamdinh.camgiang.edu.vn 33 0 12 1 1 0 6 1 2 192,068
5130295310MN Cẩm Vũ http://mncamvu.camgiang.edu.vn 15 0 11 1 1 0 6 1 1 196,818
5230295311MN Cẩm Văn http://mncamvan.camgiang.edu.vn 16 0 12 1 1 0 6 1 1 113,561
5330295312MN Đức Chính http://mnducchinh.camgiang.edu.vn 21 0 12 1 1 0 6 1 3 187,627
5430295313MN Cao An http://mncaoan.camgiang.edu.vn 60 0 11 1 1 0 6 1 1 184,631
5530295314MN Lai Cách http://mnlaicach.camgiang.edu.vn 28 0 11 2 10 0 6 1 2 209,294
5630295315MN Cẩm Đoài http://mncamdoai.camgiang.edu.vn 22 0 11 1 1 0 6 1 1 117,959
5730295316MN Cẩm Đông http://mncamdong.camgiang.edu.vn 27 0 12 1 1 0 6 3 1 136,243
5830295317MN Tân Trường http://mntantruong.camgiang.edu.vn 24 0 25 1 1 0 6 1 2 137,189
5930295318MN Cẩm Phúc http://mncamphuc.camgiang.edu.vn 12 0 12 1 1 0 6 1 1 126,838
6030295319MN Cẩm Điền http://mncamdien.camgiang.edu.vn 16 0 12 1 1 0 6 1 1 117,649
   Tổng số4,786235,0061,5153361,5381,232486146309119,105,445